Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školySúkromná stredná odborná škola, SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín
Adresa školySNP 1202/14
Telefón043 5526 602, 0911040266
E-mailzastupcassosdk@gmail.com
WWW stránkahttps://sukromnaskolazemko.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Peter Zemko0911040266riaditelssosdk@gmail.com
Výchovný poradcaMgr. Alena Kalinčiaková0911040266alenakalinciakova@gmail.com
Koordinátor prevencieRNDr. Lenka Floreková0911040266florekovalenka@gamil.com
Školský špeciálny pedagógPaedDr. Miroslav Borák0911040266borakmiro@azet.sk
Školský digitálny koordinátorMgr. Zuzana Babicová0911040266zuzka.babicova@gmai.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaMgr. Babicová Zuzanazuzka.babicova@gmail.com  
pedagogickí zamestnanciMgr. Alena Kalinčiaková alenakalinciakova@gmail.comVýchovný poradca
    
    
ostatní zamestnanciIng. Peter Calík calkpeter948@gmail.comMOV
    
zástupcovia rodičovJanka Hromadová 0911040266 
 Daniela Líšková 0911040266 
    
    
zástupca zriaďovateľaMgr. Anna Frančáková Gluchová0911040266 
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovSúkromná stredná odborná škola, s. r. o.
SídloSNP 1202/12
Telefón0911040266
E-mailriaditelssosdk@gmail.com
IČO 47365773

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

RADA ŠKOLY PRI SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE, SNP 1202/14, DOLNÝ KUBÍN

na školský rok 2022/2023

Rada školy pri Súkromnej SOS, SNP 1202/14, Dolný Kubín plánuje v školskom roku 2022/2023 3 prezenčné riadne zasadnutia a 3 hlasovania per rollam", ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

1. August 2022 (per rollam")

a) Plán práce rady školy na šk. rok 2022/2023

2. Október 2022 (prezenčne)

a) Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu

b) Skutkový stav naplnenia plánu výkonov v šk. roku 2022/2023

c) Školský vzdelávací program

d) Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022

e) Ostatné aktuálne

3. Január 2023 (per rollam")

a) Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2023/2024

b) Výročná správa školy za rok 2022

4. Február 2023 (prezenčne)

a) Ustanovujúce zasadnutie novozvolenej rady školy

b) Štatút rady školy

c) Ostatné aktuálne

5. Marec 2023 (prezenčne)

a) Správa o výsledkoch hospodárenia školy, čerpanie rozpočtu školy za rok 2022 b) Analýza výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za 1. polrok šk. roka 2022/2023

c) Náborová činnosť - predbežný záujem o štúdium na šk. rok 2023/2024

d) Nadstavbové štúdium v šk. roku 2023/2024

e) Ostatné aktuálne

6. Jún 2023 („per rollam")

a) Návrh na štruktúru študijných a učebných odborov a počtu žiakov a tried 1. ročníka

pre šk. rok 2023/2024

b) Návrh na úpravu ŠkVP v šk. roku 2023/2024

c) Ostatné aktuálne

Vypracoval: Mgr. Zuzana Babicová, predseda RŠ

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 109

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A10
I.B15
I.C4
I.N4
II.A6
II.B13
II.C2
II.E6
II.N6
III.A16
III.B11
IV.A12

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP15114.801
DPP0000
Znížený úväzok2020
ZPS0000
Na dohodu4040

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11921
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu11921

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Mladý stolár 20232 x  
Skills Slovakia - murár 2023 2 x  
Skills Slovakia stolár 2  x 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Akcie školy 2022/2023 - Prehľad

poradie dátum názov zodpovední triedy

1 05.09.2022 Slávnostné otvorenie šk. rok 2022/2023 všetci všetky triedy

2 06.09.2022 BOZP + šk. poriadok TU + ostatní učitelia všetky triedy

3 07.09.2022 Účelové cvičenie Drígeľ, Jančeková, Bartošová, Ondrejášová, Borák I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C

4 16.09.2022 1. Riaditeľské voľno všetky triedy

5 14.09.2022 Pravda o drogách - prednáška Drígeľ, Jančeková, Remková, Bartošová I.A, I.B, II.A, II.B (KAD), III.A, III.B

6 27.09.2022 Aktualizačné vzdelávanie - rozvíjanie pedagogických digitálnych kompetencií, aSc, EduPage Babicová + všetci vyučujúci

7 30.09.2022 Výstava húb Had, Zvonárová, Bencúrová, Jančeková I.A, I.N, III.A, II.N, II.A, III.B

8 03.10.2022 Anglické divadlo - The last wish Bartošová, Matiová I.A, II.A, I.N, II.N, IV.A, III.A

9 12.10.2022 ZRPŠ TU + ostatní učitelia všetky triedy

10 13.10.2022 Považská galéria v Žiline Borák iI.A

11 18.10.2022 Stužkovanie maturantov Kalinčiaková + ostatní pozvaní učitelia IV.A

12 18.10.2022 Burza SŠ Kalinčiaková, Remková III.A, III.B - vybraní žiaci

13 18.10.2022 Aktualizačné vzdelávanie - inklúzia žiaka so ŠVVP na SŠ Borák + všetci vyučujúci

14 20.10.2022 Kurz - trvalá na mihalnice Prílepková, Macková III.A

15 27.10.2022 Readycon Babicová, Zvonárová I.N, II.N, III.A, III.B

16 27.10.2022 Halloween party Floreková, Zvonárová I.A, I.B, II.A, III.A, III.B

17 28.10. - 01.11.2022 Jesenné prázdniny

18 07.11.2022 Svet peňazí - hudobno-výchovný koncert Had, Jančeková, Žákovičová I.A, I.B, I.C, II.A, III.B, II.C, I.N, II.N, IV.A

19 07.11.2022 Exhibičná ukážka - Box Drígeľ, Floreková, Borák I.A, I.B, I.C, II.A, III.B, II.C, I.N, II.N, IV.A

20 07.11.2022 Kým kohút nezaspieva - divadelné predstavenie Kalinčiaková, Borák III.A, I.N, II.N, IV.A

21 08.11.2022 i-Bobor - súťaž Jančeková + TU III.A, II.N

22 18.11.2022 2. Riaditeľšké voľno

23 21.11.2022 Imatrikulácia prvákov Jančeková, Bbicová, Bencúrová, Floreková, Ustaníková, Drígeľ, Žákovičová I.A, I.B, I.C, III.B

24 30.11.2022 Žilina - priemyselná zóna exkurzia Kalinčiaková IV.A

25 09.12.2022 Kadernícko-kozmetická súťaž - Disco 80`s Prílepková, Macková, Remková, Ustaníková I.B, II.A, III.A, I.N, III.B, IV.A - (vybraní žiaci)

26 13.12.2022 Vianočné dielne Floreková, Zbabicová, Žákovičová, Bencúrová, Jančeková, Kalinčiaková, Zvonárová, Ondrejášová, Bartošová, Ustaníková, Matisová I.A, I.N, II.A, IV.A,

27 13.12.2022 Mikulášsky stolno-tenisový turnaj Drígeľ, Calík, Had I.C, II.N

28 15.12.2022 Ekotopfilm Babicová, Zvonárová, Floreková I.A, II.A, II.B

29 16.12.2022 Slovlepex Bziny - exkurzi Calík III.A (ODNV), II.B (STO)

30 20.12.2022 Multimediálna prednáška v MsKS - Svet médií Babicová, Kalinčiaková I.A, II.A, III.A, III.B, II.N, I.B

31 21.12.2022 Prehliadka historického censtra - Vianočná Trnava Babicová, Zvonárová I.A, III.B, III.A

32 23.12.2022 - 06.01.2023 Vianočné prázdniny

33 31.01.2023 Polročné vysvedčenie - odovzdávanie výpisov

34 20. - 24.02.2023 Lyžiarsky výcvik Drígeľ, Zemko I.A, I.B, I.C

35 27.02. - 03.03.2023 Jarné prázdniny

36 14.03.2023 Oranské múzeum, Orvská knižnica - edukačný program Floreková, Žákovičová I.A, II.A

37 14.03.2023 EČ a PFIČ MS Zvonárová + dozorkonjúci vyučujúci a administrátori IV.A, II.N, II.E

38 15.03.2023 Oravká galéria - edukačný program Bartošová, Drígeľ I.A, II.A

39 15.03.2023 EČ a PFIČ MS Zvonárová + dozorkonjúci vyučujúci a administrátori IV.A, II.N, II.E

40 16.03.2023 Majstrovstvá žiakov v lyžovaní a snowboardingu stredných škôl ŽSK Drígeľ III.A (vybraní žiaci)

41 24.03.2023 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku Matisová III.A, IV.A, II.N

42 29.03.2023 Biblická olympiáda Lakoštík III.A (vybraní žiaci)

43 29.03.2023 Prednáška o odborných kurzoch a školeniach - Vzdelávanie Orava Bartošová, Had, Kalinčiaková III.B, IV.A, II.N

44 04.04.2023 Výtvarné spektrum 2023 - výstava v OKS DK Žákovičová II.A (KAD)

45 05.04.2023 Deň Zeme Drígeľ, Had, Calík I.B, II.B, III.B, III.A, II.N (len chlapci)

46 05.04.2023 Prednáška - Ako alkohol pôsobí na plod Floreková, Jančeková, Bencúrová I.A, I.B, I.N, II.A, II.B,III.B, III.A, IV.A (len dievčatá)

47 18.04.2023 UPSVaR - čerpanie dotácie na podnikanie Babicová, Kalinčiaková IV.A, II.N

48 24.04.2023 Deň Zeme - workshop Žákovičová, Floreková, Bencúrová I.A, I.B, I.C, II.A,

49 24.04.2023 Deň Zeme - oravské múzeum Bartošová, Drígeľ, Zvonárová, Jančeková I.A, I.B, I.C, II.A, II.C, III.A, III.B

50 24.04.2023 UPSVaR - čerpanie dotácie na podnikanie Babicová, Calík, Zvonárová III.A, III.B, II.C

51 25. - 27.04.2023 Celoslovenské kolo súťaže - Skills Slovakia Nitra Calík III.A (ODNV vybraní žiaci)

52 03.05.2023 Prednáška - Monitoring zdravotného stavu SZŠ DK Jančeková, Floreková,Bartošová, Bencúrová I.A, I.B, I.C, II.A, II.CB, I.N

53 03.05.2023 Hasičský a záchranný zbor DK Jančeková, Floreková,Bartošová, Bencúrová I.A, I.B, I.C, II.A, II.CB, I.N

54 03.05.2023 KOŽAZ Drígeľ, Kalinčiaková, Remková, Calík III.A, III.B, II.C

55 03.05.2023 PČOZ - praktická časť odbornej zložky MS Babicová, Had, Prílepková, Macková IV.A, II.N, II.E

56 04.05.2023 Účelové cvičenie Drígeľ, Borák, Calík, Bartošová I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C

57 04.05.2023 Pobyt v prírode - Párnické jazerá Drígeľ, Calík, Bartošová, Bencúrová I.N

58 04.05.2023 KOŽAZ Drígeľ, Bartošová, Calík III.A, III.B, II.C

59 04.05.2023 PČOZ - praktická časť odbornej zložky MS Prílepková, Macková IV.A

60 04.05.2023 Prijímacie skúšky zo SJL - 1. kolo, 1. termín Jančeková

61 04.05.2023 Prijímacie skúšky z matematiky - 1. kolo, 1. termín Kalinčiaková

62 05.05.2023 Pobyt v prírode - Kubínska hoľa Drígeľ, Calík, Bartošová, Remková, Prílepková I.A, I.B, I.C, I.N, II.A, II.B, IV.A, II.N

63 05.05.2023 KOŽAZ Drígeľ, Remková, Calík, Kalinčiaková III.A, III.B, II.C

64 09.05.2023 Prijímacie skúšky zo SJL - 1. kolo, 2. termín Zvonárová + dozorkonjúci vyučujúci a administrátori

65 09.05.2023 Prijímacie skúšky z matematiky - 1. kolo, 2. termín Kalinčiaková

66 22. - 26.05.2023 Akademický týždeň IV.A, II.E, II.N

67 29.05.2023 Pobyt v prírode Drígeľ, Borák, Ustaníková, Macková I.C, I.N, II.C, II.B, III.A, III.B, I.A

68 29.05.2023 TČOZ - teoret. Časť odbornej zložky MS Had, Babicová, Jančeková II.N, II.E

69 29.05.2023 UFIČ MS - Anglický jazyk Matisová, Bartošová IV.A

70 30.05.2023 UFIČ MS - Slovenský jazyk a literatúra Kalinčiaková, Drígeľ, Bencúrová II.N, II.E

71 30.05.2023 TČOZ MS Had, Floreková, Prílepková, Žákovičová IV.A

72 31.05.2023 3. Riaditeľské voľno I.A, I.B, I.C, I.N, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B

73 31.05.2023 TČOZ MS Bekešová, Bartošová, Mtisová, Jančeková II.N, II.E

74 31.05.2023 UFIČ MS - SJL, ANJ, NEJ Zvonárová, Kalinčiaková, Floreková, Had, Bencúrová II.N, IV.A, II.E

75 01.06.2023 Amico Drevo Or. Podzámok Calík III.A (ODNV), II.B (STO)

76 13.06.2023 Sprievodný program celoštátnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci - Bajčiovská veža Floreková, Had, Drígeľ II.B, II.A, I.N

77 13. - 16.06.2023 Akademický týždeň - KAD III.B (KAD)

78 13. - 14.06.2023 Praktická časť záverečnej skúšky - kaderník Ustaníková, Remková, Bencúrová, Jančeková, Kalinčiaková III.B (KAD)

79 14.06.2023 Oravký priehradný múr Floreková, Drígeľ, Jančeková, Kalinčiaková I.A, I.B (KAD), II.B, II.A, I.N

80 15.06.2023 Splav rieky Orava Babicová, Drígeľ, Zvonárová, Macková I.A, I.B, I.N, II.A, II.B, III.A

81 19.06.2023 4. Riaditeľské voľno I.A, I.B, I.C, I.N, II.A, II.B, II.C, III.A

82 16. - 20.06.2023 Akademický týždeň - MUR, ST. VYR. III.B (MUR), II.C (ST. VYR.)

83 19. - 20.06.2023 Praktická časť záverečnej skúšky - stolár Calík, Zvonárová II.E

84 19.06.2023 Ústna časť záverečnej skúšky - kadermík Had, Babicová, Bencúrová, Floreková, Ustaníková, Jančeková, Kalinčiaková, Matisová III.B (KAD)

85 20.06.2023 Prijímacie skúšky zo SJL - 2. kolo Jančeková

86 20.06.2023 Prijímacie skúšky z MAT - 2. kolo Kalinčiaková

87 21. - 23.06.2023 Praktická časť záverečnej skúšky - murár, stavebná výroba Zvonárová, Calík III.B, II.C, II.E

88 30.06.2023 Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023 TU + ostatní učitelia I.A, I.B, I.C, I.N, II.A, II.B, III.A, II.E

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty: ERASMUS+ TALIANSKO (Pre štúdijné odbory: Oprerátor drevárskej a nábytkárskej výroby a odbor kozmetik)

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V šk. roku 2022/2023 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

A) budovy, dielne, odborné učebne:

Počet tried: 13

Škola sa nachádza v jednej budove.

Odborné učebne: Učebňa anglického jazyka, učebňa pre prírodovedné predmety, stolárska učebňa, PC učebňa

Dielne - škola disponuje dvomi dielňami pre odbor kozmetik a jednou pre odbor kaderník.

B) športoviská na využívanie : Škola vlastní vlastnú telocvičňU s dostatočným vybavením, príležitostne využíva možnosti okolitých

športovísk.

- školský internát -poskytuje aj pre žiakov našej školy Obchodná akadémia Dolný Kubín

C) školská jedáleň -žiaci sa môžu stravovať v jedálni Obchodnej akadémie Dolný Kubín


Kapacita školy150 
Skutočný počet žiakov115 
Naplnenosť školy v %76,67 
 PočetPriestory v m3
Budovy celkom12288,68
Učebne10851,1
Z toho:  
Kmeňové4x
Jazykové2x
Odborné4x
IKT1x
Laboratóriáxx
Šatne376
Dielne2318
Školský internátxx
Školská jedáleňxx
Výdajná školská jedáleňxx
Telocvičňa1510
Iné:  
PC36x
Dataprojektor3x
Interaktívna tabuľa2x

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Uplatnenie absolventov na trhu práce.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: Zlepšenie IKT vybavenia školy.

Návrh opatrení: Zapojenie do výziev vyhlásených MŠVVaŠ SR.

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 18 žiakov

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat: 37 žiakov / z toho 26 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat: 18 žiakov / z toho 10 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat: 18 žiakov / z toho 18 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat: 36 žiakov / z toho 21 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat: 32 žiakov / z toho 25 dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   36    
prijatí   32    
% úspešnosti   85,40    

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky prebehli v štandardných trermínoch podľa nariadení POP pre školský rok 20022/2023 a usmernení NUCEM.

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6446 K kozmetikkozmetik
I.B6456 H kaderník, 3355 H stolárkaderník, stolár
I.C3686 F stavebná výrobastavebná výroba
I.N6426L Vlasová kozmetika vlasová kozmetika
II.A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výrobyoperátor drevárskej a nábytkárskej výroby
II.B6456 H kaderník, 3355 H stolárkaderník, stolár
II.C3686 F stavebná výrobastavebná výroba
II. E6403 L podnikanie v remeslách a službáchpodnikanie v remeslách a službách
II.N6403 L podnikanie v remeslách a službáchpodnikanie v remeslách a službách
III.A3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výrobyoperátor drevárskej a nábytkárskej výroby
III.B6456 H kaderník, 3355 H stolárkaderník, stolár
IV.A6446 K kozmetikkozmetik

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPICTODEJDERDEREKLEKOEKRESOESVETEETVEVP
I.A 2,7  2,4   2,3   1,9  
I.B 3,07             
I.C               
I.N2,253,25  1,75   1,5      
II.A 2,83  2   2,33      
II.B 3,42      2,77      
II.C               
II.E 4  2,5   2,5      
II.N2,333  1,83   3      
III.A 3      2,56      
III.B 3,09      2,64      
IV.A 3      2,5      

TriedaFYZGRSHVYCHEINFKAJKNJKRJMRQMATMTENBVNKZNASNEJ
I.A   2,92,1    2,92,7 3,3  
I.B2,83  31,94    2,63,33    
I.C         3,25     
I.N   313,25   2,253,75    
II.A   2,832,33    23,17 1,67  
II.B    2,15    2,772,92    
II.C         3     
II.E3   3 4 2,51,332   3
II.N   3,332,332,83  2,672,33     
III.A11 2,92 2,69   2,062,5 1,58  
III.B         2,822,91    
IV.A     2,92   1,922,33 2,08  

TriedaOBNPRXODKOVYORSPKJDPPPVYPovinne voliteľné predmetyPČOZPCVPRNPSBPSVPPU
I.A1  1,4           
I.B1,8 2,472,36           
I.C   2,75           
I.N 1,5   2         
II.A1,33  1           
II.B1,62 2,462,08           
II.C1  2           
II.E22,53,251,5  2     2  
II.N 2,83    2,5        
III.A1 1,51,38           
III.B  2,731,82        2,5  
IV.A   1,08           

TriedaREGRUJSMLSJLKMMSprSTKSTOSUGŠPOTPYTECTEPTSVTEV
I.A  2,43 1     2,5 1 
I.B   2,87 1,33     3,13 1,33 
I.C   2,5 3,25     2,5 1,25 
I.N  2,752,751,25        1 
II.A   2,671,171     1,83 1 
II.B   3,081,751,693 3,5  3,15 1,33 
II.C   2 2     2,5 1 
II.E  3,53,67    1  2,5   
II.N  3,173,51,5        1,6 
III.A  2,252,691,671,38     1,69 1 
III.B   2,821,781,45     2,91 1 
IV.A  2,582,921,331,25     1,33 1,36 

TriedaTČOZTHFUCTUSPUZIVLSVTSVBNZAEZYUZAZZDR
I.A           3,1
I.B       3,33   2,89
I.C            
I.N  2,5 1,752,25     1,25
II.A           2
II.B       2,8   1,5
II.C            
II.E  22   2,5    
II.N  3,5         
III.A       1,75   1,67
III.B   2,64       1,78
IV.A           2,42

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1001900000
I.B1504911011
I.C400400112
I.N400400000
II.A612300000
II.B13011200302
II.C200200200
II.E600600000
II.N601500000
III.A1636700220
III.B11011000120
IV.A1206510001

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

382 584,- eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,- eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

858,- eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

2 180,- eurb - príspevok ZRPŠ

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Príspevok na lyžiarsky kurz: 4 200,- eur

Príspevok na edukačné publikácie: 1 023,- eur

Príspevok na školského digitálneho koordinátora: 12 013,- eur

Príspevok za mimoriadne úspechy žikaov: 1 000,- eru

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Fotografický krúžok16 PaedDr. Mária Jančeková
Chémia nie je len o pokusoch17 RNDr. Lenka Floreková
Kinematograficko - literárny krúžok16 Mgr. Alena Kalinčiaková
Zmaturuj z anglického jazyka14 Ing. Anna Matisová

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Žiacka školská rada

V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa vydáva

tento štatút žiackej školskej rady.

Prostredníctvom žiackej školskej rady majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať

dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si

prostredníctvom žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú

si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú

vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť. Naším cieľom je

podporovať a organizovať činnosť študentskej samosprávy počas celého školského

roka, a tak informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových

oblastiach našich žiakov.

Našou víziou je:

1. Podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy.

2. Rozvíjať u žiakov (svojich spolužiakov) organizačné a komunikačné schopnosti.

3. Komunikovať s pedagogickou radou školy.

4. Zabezpečiť špeciálne služby pre žiakov.

5. Umožniť, aby žiaci predkladali svoje návrhy na zmeny vo vyučovacom procese

a rozvrhu hodín.

6. Spolupracovať pri vypracovaní vnútorného poriadku školy.

7. Organizovať študentské športové súťaže.

8. Predkladať návrhy do plánu práce školy.

9. Zlepšiť disciplínu v škole.

10. Organizovať brigády.

11. Organizovať finančné zbierky pre dobročinné účely.

12. Riešiť sociálne problémy žiakov.

13. Pomáhať s prevádzkou školy.

14. Realizovať verejnoprospešné projekty

Naším cieľom je:

1. Zlepšiť komunikáciu medzi triedami a ročníkmi navzájom.

2. Zapájať sa do celosvetovo uznávaných akcií vlastnými aktivitami.

3. Plniť úlohy plánu práce žiackej školskej rady.

4. Spolupodieľať sa na organizovaní školských akcií.

5. Podporovať výmenné akcie a aktivity medzi strednými školami.

6. Sledovať a podporovať sociálne znevýhodnených spolužiakov.

7. Šíriť dobré meno a status našej školy.

8. Vytvoriť priestor na prezentáciu študijných výsledkov.

Funkcie v žiackej školskej rade:

Žiacka školská rada reprezentuje žiakov našej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu

k vedeniu školy. Jej členstvo tvorí 8 žiakov zvolených v tajnom hlasovaní.

Predseda je hlavný predstaviteľ a hovorca žiackej školskej rady, zvoláva

zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na

vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy a správy, ktoré sú vydané žiackou

školskou radou, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby žiacka školská rada bola

vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha

predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na

rokovania.

Tajomník na stretnutiach zapisuje protokol, rozširuje a číta zápisnice z už

uskutočnených stretnutí a v prípade súhlasu ich podpisuje ako predseda, rozposiela

pozvánky na stretnutia, overuje, či je každý informovaný o pripravovaných

stretnutiach. Dopĺňa informácie o činnosti ŽŠR na webovú stránku.

Pedagóg − koordinátor v žiackej školskej rade má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na

funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením

školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa,

že sa prejavuje ako osobnosť s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované

mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý a nekonfliktný.

IKT - technik - pri akciách organizovaných ŽŠR sa stará o zapojenie a fungovanie IKT

techniky

Nástenkári - informujú spolužiakov o jednotlivých akciách a aktualizujú nástenku ŽŠR

Plán práce 2022/2023

Konkrétne termínované úlohy vyplývajúce z plánu práce ŽŠR na šk. rok

2022/2023

MESIAC AKTIVITA ZODPOVEDNÍ

September Zasadnutie ŽŠR, voľby členov do ŽŠR /

Schválenie plánu práce a plánu zasadnutí

· Príprava a zhotovenie nástenky ŽŠR

· Návrhy na skvalitnenie vyučovacieho

procesu.

8.9. Medzinárodný deň gramotnosti

13.9. Medzinárodný deň čokolády

Príprava imatrikulácie prvákov

Propagácia ŽŠR /zverejňovanie príspevkov

z aktivít ŽŠR - web stránka, facebook,

stránka školy a ŽŠR/

Jesenná výzdoba tried a priestorov školy

Koordinátor/

členovia ŽŠR

koordinátor /

členovia ŽŠR

Október 1.10. Mesiac úcty k starším - stretnutie

študentov s dôchodcami

4.10. Svetový deň úsmevu - hľadaj smajlíky

Fotografická súťaž - jeseň 2022

Halloween, halloweenska výzdoba tried

a priestorov školy

koordinátor/

členovia ŽŠR

Schránka dôvery a nápadov pre školu

20.10. Medzinárodný deň stromu - súťaž

o najzaujímavejšiu koláž z jesenných listov

členovia ŽŠR

November Hodina deťom

Halloween, halloweenska výzdoba tried

a priestorov školy

17.11. Deň boja za slobodu a demokraciu

Najlepšia študentská momentka

Imatrikulácia prvákov

koordinátor/

členovia ŽŠR

December Vianočné tradície - Lucia a Mikuláš na škole

Vianočná výzdoba tried a priestorov školy,

vianočná atmosféra

Vianočné trhy

Vianočné športové zápolenie - učitelia vs.

študenti

Akcia pre seniorov - „Koľko lásky sa zmestí

do krabice od topánok “

Vyhodnotenie fotografickej súťaže „ Jeseň

2022“

koordinátor /

členovia ŽŠR

Január DOD členovia ŽŠR/

24.1. Deň komplimentov - daruj láskavé

slovo

Súťaž o najkrajší kompliment pre učiteľa

Vyhlásenie výtvarnej súťaže - „ Kreslím, čo

mám rád.“

Vyhlásenie súťaže pre učiteľov „ SUPER

ŽIAK/ŽIAČKA SSOŠ Dolný Kubín “

koordinátor

členovia ŽŠR

Február Fašiangy v škole

6.2. Svetový deň bez mobilu - „Vypni mobil,

zapni seba.“

14.2 Sviatok sv. Valentína, valentínska pošta

Hráme na želanie - valentínske pozdravy

Valentínska výzdoba tried a priestorov školy

Vyhodnotenie plnenia plánu práce za prvý

polrok / Oboznámenie sa s výchovno -

vzdelávacími výsledkami za 1. polrok,

vyhlásenie najlepšieho žiaka každej triedy

a školy/

koordinátor /

členovia ŽŠR

Marec Mesiac knihy - anketa a kvíz

Modrý gombík - UNICEF od 2.3.2022 do

28.2.2023

Súťaž „ Spoznaj svojho učiteľa “

Deň učiteľov

Jarná výzdoba tried a priestorov školy

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „ Kreslím, čo

mám rád.“

koordinátor /

členovia ŽŠR

Apríl 11.4. Deň narcisov

Veľká noc - veľkonočné tradície

Súťaž ŽŠR okolitých škôl

22.4. Svetový deň Zeme - EKO deň na škole

- aktivity, vedomostné kvízy resp.

prednášky

Modrý gombík

Vyhodnotenie súťaže SUPER ŽIAK/ŽIAČKA

SSOŠ Dolný Kubín

Bláznivý apríl: zábavno - športové aktivity

koordinátor

/členovia ŽŠR

koordinátor/

členovia

predseda ŽŠR

koordinátor/

členovia

Máj Ľudové zvyky a tradície - stavanie májov,

vykrúcačka

10.5. Medzinárodný deň matiek - najkrajší

pozdrav a darček pre mamu

31.5. Svetový deň bez tabaku - beseda

a prezentácia pre študentov, anketa

Rozlúčka s maturantmi

koordinátor /

členovia ŽŠR

Jún 1.6. MDD - aktivity, súťaže, športové

zápolenia

Rozlúčka so žiakmi tretích ročníkov

učebných odborov

Vyhodnotenie práce ŽŠR /odmeny aktívnym

členom/

Vyhodnotenie a zverejnenie najlepších

žiakov z každej triedy

Výlety, exkurzie

Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Zemko, riaditeľ školy

V Dolnom Kubíne, 31. augusta 2023

Správa bola riadne prerokovaná v pedagogickej rade.

Vyjadrenie rady školy

Rada školy berie na vedomie výchovno-vzdelávacie výsledky školy v školskom roku 2022/2023 a schvaľuje jej výsledky.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy, Súkromná stredná odborná škola, s.r.o., SNP 1202/12, 026 01 Dolný Kubín, schválil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2022/2023, dňa 31.08.2023.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria