Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpodencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Cestovný ruch CTO
Dejepis DEJ
Dermatológia DER
Dermatológia DER
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika a riadenie EKR
Ekonomika a svet práce ESO
Estetická výchova ESV
Estetická a výtvarná výchova ETE
Etická výchova ETV
Etika v podnikaní EVP
Fyzika FYZ
Grafické systémy GRS
Hospodárske výpočty HVY
Chémia CHE
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Marketing a manažment MRQ
Matematika MAT
Materiály MTE
Náboženská výchova NBV
Náuka o koži NKZ
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Organizácia služieb ORS
Pleťová kozmetika PKJ
Podnikanie a drobné podnikanie DPP
Potraviny a výživa PVY
Praktické cvičenia PCV
Právna náuka PRN
Prestavby budov PSB
Psychológia práce a trhu PPU
Regionálna gastronómia REG
Ruský jazyk RUJ
Seminár z literatúry SML
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia KMM
Správanie Spr
Stavebné konštrukcie STK
Stolovanie STO
Suché technológie SUG
Špeciálna obsluha ŠPO
Technika prevádzky TPY
Technológia TEC
Technológia prevádzky TEP
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Úžitkové výtvarníctvo UZI
Vlasová kozmetika VLS
Výpočtová technika v službách VTS
Výrobné zariadenia VBN
Základy ekológie ZAE
Základy účtovníctva ZYU
Zariadenia závodov ZAZ
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2024.0.1452 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.03.2024

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria