6463 K KOZMETIK - VIZÁŽISTA / KOZMETIČKA - VIZÁŽISTKA KADERNÍK STAVEBNÁ VÝROBA STOLÁR MURÁR OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Aktuálne odbory 2024/2025

KADERNÍK

Učebný odbor 6456 H kaderník  

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, ukončený 9. ročník základnej školy

Spôsob ukončenia štúdia:

Záverečná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii

Výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie ISCED 3C

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako kvalifikovaný samostatný pracovník v kaderníckych salónoch, prípadne ako samostatný podnikateľ.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Študijné odbory nadstavbového štúdia pre absolventov trojročných    učebných     odborov     nadväzujúcich na

predchádzajúci odbor štúdia – úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria