6463 K KOZMETIK - VIZÁŽISTA / KOZMETIČKA - VIZÁŽISTKA KADERNÍK STAVEBNÁ VÝROBA STOLÁR MURÁR OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Aktuálne odbory 2024/2025

OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

 

Kód a názov študijného odboru: 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Dĺžka štúdia:

4 roky

 Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

 Vyučovací jazyk

Štátny jazyk/Jazyk národnostných menšín a etnických skupín

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium, splnenie podmienok prijímacieho konania ukončený 9. ročník základnej školy

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o získanom stupni vzdelania:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Doklad o získanej kvalifikácii:

Vysvedčenie o maturitnej skúške Výučný list

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Odborne kvalifikovaný pracovník v technologických, konštrukčných, obchodných činnostiach v štátnych a súkromných podnikoch a inštitúciách,

samostatný podnikateľ v drevárskom a nábytkárskom odvetví - výroba, montáž alebo osadzovanie a obnova výrobkov a konštrukcií v drevárskom a nábytkárskom odvetví

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Pomaturitné štúdium. Študijné programy vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria