Prijímacie pohovory

Predpoklady prijatia

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 školského zákona).

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

 • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 28. februára 2024 (§ 65 a § 161m školského zákona)
 • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona)

Termíny k prijímaciemu konaniu

Dôležité termíny:

 • do 28. 2. 2024 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v SŠ
 • do 20. 3. 2024 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
 • 2. 5. 2024 (podľa potreby aj 3. 5. 2024) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 6. 5. 2024 (podľa potreby aj  7. 5. 2024) – 2. termín prijímacích skúšok
 • dňa 17. 5. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
 • najneskôr do 22. 5. 2024 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdiu zákonným zástupcom

 

 

Prihlášky

Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2024 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024.

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

 • najviac dva netalentové odbory,
 • najviac dva talentové odbory.

Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola ktorú žiak navštevuje.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania , o ktorý sa uchádza predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky, predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

V prípade uchádzača so ŠVVP je potrebné, aby sa  zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s  "Podmienkami vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami" jednotlivých študijných odborov na našej škole a v termíne do 28. februára 2024 individuálne konzultoval  druh ŠVVP so zástupkyňou riaditeľky pre teroretické vyučovanie. Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží k prihláške  na štúdium nasledovné doklady:

 - aktuálnu správu o psychologickom, resp. špeciálnom pedagogickom vyšetrení nie staršiu ako dva roky vrátane odporúčaní na úpravu prijímacích skúšok,

- žiadosť o úpravu prijímacích skúšok.

Kontaktná osoba: PaedDr. Miroslav Borák, tel. č.: 0911 040 266

Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému
  najneskôr do 14. marca 2024 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške
  pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy
  k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky. (
  Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025  )
 • Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2024.
 • Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2024 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 • Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (link tlačivá) / od 1. januára 2022.
 • Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2024; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 • Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2024 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy. 

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 28. februára 2024.

 

Priebeh prijímacích skúšok

Príslušné informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  SNP 1202/14
 • 043 5526 602
  0911 040 266

Fotogaléria