Maturitný rozvrh 2024

Pokyny a informácie pre žiakov maturitných ročníkov

Zakladne_informacie_MS_2024_final(1).pdf 

PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v
učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.


Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy sú:
a) slovenský jazyk a literatúra,
b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
c) teoretická časť odbornej zložky,
d) praktická časť odbornej zložky.


Predmetom teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky je súbor
odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného
odboru. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti a schopnosti
žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú
vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti
odbornej zložky.


Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky
z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk vykonáva žiak na úrovni B1
alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo
skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej
náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.


Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré
sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával.
Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len
externej časti maturitnej skúšky,  internej časti maturitnej skúšky, jednej z
foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie. V riadnom
skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z
dvoch predmetov.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a
internej časti.


Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa
môže konať formou:
a) ústnou,
b) praktickou,
c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej
súťažnej práce,
e) realizácie a obhajoby experimentu,
f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).


Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teda aj teoretická časť odbornej
zložky a praktická časť odbornej zložky.

Prihlásenie sa na maturitnú skúšku

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu
študijného odboru v strednej škole do 30. septembra písomne
oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku
zvolil (týka sa to aj predmetu z ktorého dobrovoľne koná maturitnú
skúšku).

Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob
vykonania maturitnej skúšky. Zmenu predmetov alebo zmenu
spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné
prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do
15. októbra. Riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch, najmä ak
ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav, povoliť iný termín,
najneskôr do 31. januára.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    SNP 1202/14
  • 043 5526 602
    0911 040 266

Fotogaléria